El miércoles de la semana de fiestas patronales de Buñol,|V stredu v týždni osláv patrónov obce Buñol, que es siempre el último miércoles de agosto,|ktorá je vždy poslednou stredou augusta, tiene lugar la Tomatina, una batalla de tomates a lo largo de varias calles y en la plaza del pueblo.| sa uskutočňuje Tomatina, bitka paradajok pozdĺž niektorých ulíc a na námestí obce. Actualmente la noche anterior a este miércoles se denomina "la de la empalma", término que alude a ir de fiesta hasta el amanecer, disponiendo para ello de chiringuitos patrocinados por el ayuntamiento y de locales gestionados por vecinos abiertos exclusivamente para este día.|V skutočnosti noc predchádzajúca túto stredu sa nazýva "(noc) spájania", výraz ktorý odkazuje na účasť na oslave až do svitania, s využitím barov podporovaných radnicou a priestorov spravovaných miestnymi obyvateľmi, otvorených výhradne v tento deň. :img /img/articles/tomatina01.jpg | https://www.theatlantic.com/photo/2017/08/la-tomatina-2017/538467/ En torno a las 10 horas comienza el primer evento de La Tomatina.| Okolo 10 hodiny začína prvá udalosť Tomatiny. Es el "palo jabón", una cucaña que consiste en subir a un poste engrasado para alcanzar un jamón colgado en la parte superior.|Je ním "mydlový stĺp", súťaž(v šplhaní) ktorá pozostáva zo šplhania na namastený stĺp - dosiahnuť k šunke zavesenej na vrchu. Una vez que alguien ha conseguido soltar el jamón del palo, se da la señal para el comienzo de la batalla de tomates,| Ako raz niekto dosiahne a šunku zhodí zo stĺpa, dá sa signál pre začiatok paradajkovej bitky, que suele ser sobre las 11 del mediodía, cuando suena la carcasa o traca y comienza el evento principal.|čo býva okolo 11. hodiny na poludnie, kedy zaznie výstrel alebo petardy a začína hlavná udalosť. Seis camiones son los encargados de distribuir las casi 150 toneladas de tomate entre los asistentes, que desde 2013 tienen aforo máximo de 22.000 personas:| Šesť nákladných áut naložia aby rozdelili skoro 150 ton paradajok medzi účastníkmi, kde od roka 2013 počet osôb je maximalizovaný na 20.000. los vehículos pasan a un ritmo muy lento entre la multitud congregada en el recorrido (calles San Luis, Cid, y Plaza del Pueblo)| vozidlá prechádzajú veľmi pomalým tempom medzi zhromaždeným davom po trase (ulice San Luis, Cid, a Námestie Obce) mientras un grupo de vecinos de la localidad, subidos a los volquetes de los vehículos, se encargan de repartir los tomates entre la gente, lanzándoselos.| medzitým skupina miestnych obyvateľov, hore na sklápači vozidiel, sa starajú o rozdelenie paradajok medzi ľudí, že im ich hádzajú. Uno de los grandes momentos de la fiesta se produce cuando las cajas de los camiones se levantan, volcando gran cantidad de tomates y jugo sobre las calles, a los que la gente se lanza para regodearse en ellos y recoger munición.| Jedna z veľkým momentov slávnosti sa stáva, kedy sklápači nákladných áut sa zdvihnú a vyklopia množstvo paradajok a šťavy na ulice, do čoho ľudia skáču z poťešenia a za účelom zbierať muníciu. Después de exactamente una hora, la lucha termina al disparo de la segunda carcasa anunciando el final.| Presne po jednej hodine, boj končí odpálením druhého výstrelu, oznamujúc ukončenie. Toda la plaza queda teñida de rojo y se forman ríos de jugo de tomate.| Celé námestie ostáva nafarbené na červeno a formujú sa rieky paradjkovej šťavy. El proceso de limpieza de las calles lo realizan las brigadas de limpieza de la localidad, ayudadas por los propios vecinos.| Proces očisty uklíc realizujú miestne čistiace brigády za pomoci vlastnéch susedov. Los participantes suelen aprovechar el agua de las mangueras para quitarse el tomate pegado al cuerpo y así darse un primer aseo.| Účastníci si zvyknú využívať vodu z hadíc, aby sa zbavili paradajok nalepených na telo a takto si dať prvú očistu. Algunos se acercan al charco de “los peñones” para lavarse.| Niektorí sa priblížia ku kaluži "skál" aby sa umyli . Tras la limpieza, las calles del pueblo, que son de adoquín, quedan impolutas debido a la acidez del tomate que desinfecta y limpia a fondo todas las superficies.| Po upratovaní ulice obce, ktoré sú z kamene, ostávajú neznečistené vďaka kyslosti paradajkovej šťavy, čo dezinfikuje a očistí dôkladne všetky povrchy. Los tomates proceden de Xilxes (Castellón), donde son menos costosos y se cultivan específicamente para estas fiestas, ya que su sabor no resulta adecuado para el consumo.| Paradajky pochádzajúzo Xilxes, kde sú menej drahé a pestujú ich výslovne pre tieto slávnosti, nakoľko ich chuť nie je vhodná na konzumáciu. ​ Para los participantes se recomienda el uso de gafas protectoras y guantes.| Pre účastníkov sa odporúča používanie ochranných okuliarov a rukavíc. Antes de lanzarlos, los tomates se deben aplastar para que no dañen a nadie.| Pred odhodením, paradajky sa majú rozdrviť, aby nezranili nikoho.

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven